Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000 – 5 tomów

Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora.
Praca wyróżniona nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej.

Ochrona środowiska naturalnego to podstawowy obowiązek każdego z nas, obowiązek wszystkich organizacji państwowych, a szczególnie instytucji do tego celu powołanych. Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska daje możliwość właściwego kształtowania i zapewnienia przyjaznego człowiekowi otoczenia. Jakość środowiska zależy w dużej mierze i od tego w jaki sposób potrafimy zarządzać tym środowiskiem. Normy Europejskie (rodzina Norm ISO 14000) dokładnie precyzują kompleks zagadnień i procedur pozwalających poprawnie kształtować, a więc i zarządzać środowiskiem.

TOM I „Systemy zarządzania środowiskowego”
Autorzy: E. Balcer, M. Budziaszek, L. Królas, M. Rączka, B. Staszczyszyn, A. Tabor, A. Wojciechowska-Stasiak.
Tom I zawiera takie zagadnienia jak: nowoczesna koncepcja jakość, podstawy systemu zarządzania środowiskowego, wymagania UE w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem, integracja systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania BHP w przedsiębiorstwach wg wymagań norm PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 9000 oraz PN-EN 18001, EMAS – system ekozarządzania i auditu, doświadczenia z ustanawiania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

TOM II „Ochrona środowiska naturalnego”
Autorzy: A. Generowicz, M. Longosz-Nicpoń, J. Mikuła, S. Nicpoń, B. Stolarski, K. Stypuła.
Tom II opisuje następujące zagadnienia: prawo ekologiczne; akustyczny klimat środowiskowy; dokumentacja gospodarowania odpadami; ochrona przed odpadami; drgania i wibracje. Jest on uzupełnieniem tomu pierwszego monografii.

TOM III „Gospodarka odpadami i ochrona gruntów”
Po dwóch latach funkcjonowania dwutomowej monografii pt. „Zarządzanie środowiskowe – ISO 14000” okazało się, że zawarte w niej treści merytoryczne nie zawierają pewnych ważnych zagadnień. Dlatego też „Centrum” postanowiło uzupełnić tą monografię o kolejne dwa tomy. Tom III zatytułowany „Gospodarka odpadami i ochrona gruntów” zawiera i opisuje takie zagadnienia jak: gospodarka odpadami komunalnymi, analiza LCA, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi oraz dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego.

TOM IV „Jakość wody, oczyszczanie ścieków, zanieczyszczenia promieniotwórcze”
Autorzy: Wojciech Balcerzak, Piotr Beńko, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Małgorzata Kryłów, Zbigniew Mucha.
Podręcznik przedstawia regulacje prawne w zakresie jakości wody oraz ramowej dyrektywy wodnej, zagadnienia związane z jakością wody i sposobami jej uzdatniania, jakością ścieków i metodami ich oczyszczania oraz naturalne substancje promieniotwórcze w środowisku człowieka.

TOM V „Awarie, chemikalia, gospodarowanie wodami”
Autorzy: Tomasz Baczyński, Piotr Beńko, Tadeusz Komorowicz, Zbigniew Mucha, Elżbieta Nachlik, Aleksander Pabiś, Adam Tabor.
W tomie opisano zarządzanie zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych, zarządzanie chemikaliami, małe oczyszczalnie ścieków, technologie i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych oraz gospodarowanie wodami w świetle wymagań europejskiej polityki wodnej.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony