Zamówienia publiczne

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 9
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowany termin inauguracji studiów: październik 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest:

 • kompleksowe przygotowanie uczestnika studiów podyplomowych do pracy w zamówieniach publicznych, w tym również w kontroli zamówień publicznych;
 • zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • podwyższenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych (wiedzy i doświadczenia) w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
 • umożliwienia podjęcia pracy w zamówieniach publicznych (w instytucjach zamawiających, kancelariach prawnych, instytucjach wykonujących kontrolę zamówień publicznych);
 • wskazanie wzorców postępowań oraz nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • wskazanie związków norm prawa zamówień publicznych z normami innych gałęzi i działów prawa (m. in. prawo budowlane, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo cywilne, prawo autorskie);
 • przygotowanie do udziału w postępowaniu odwoławczym, skargowym i mediacyjnym.

Studia adresowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za proces przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, postępowań konkursowych, a także postępowań w celu zawarcia umowy ramowej;
 • pracujących po stronie wykonawcy odpowiedzialnych za przygotowanie i składanie ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • wykonujących kontrolę postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w tym również zamówień współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej (m. in. funkcjonariuszy CBA, ABW, inspektorów NIK, regionalnych izb obrachunkowych, urzędów kontroli skarbowej);
 • audytorów wewnętrznych,
 • które zdecydowały o podjęciu pracy w zamówieniach publicznych;
 • które rozpoczynają lub prowadzą działalność doradczą w zakresie zamówień publicznych;
 • zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.

Dlaczego warto wybrać nasze studia podyplomowe?

 1. Program studiów podyplomowych został przygotowany we współpracy z najbardziej doświadczonymi ekspertami i wykładowcami problematyki zamówień publicznych.
 2. Wykładowcy to uznani praktycy z olbrzymim i wieloletnim doświadczeniem, a także autorzy cenionych komentarzy i publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych.
 3. Sposób prowadzenia zajęć: wykłady połączone z przedstawieniem i omówieniem przykładów z praktyki, rozwiązywanie trudnych i nietypowych przypadków, studium przypadku, przedstawienie i omówienie wzorów dokumentacji postępowania ze wskazaniem wzorca i błędów w dokumentacji.
 4. Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymają wzory dokumentów w wersji edytowalnej niezbędne w codziennej pracy w zamówieniach publicznych (m. in. SWZ z załącznikami dla zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy, zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, wezwań, zawiadomień, przykładów uzasadnień faktycznych i prawnych odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy, unieważnienia postępowania, uzasadnienia wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, wyjaśnień i zmian treści SWZ, zmiany zawartej umowy).
 5. Wszystkie wzory dokumentów, jakie otrzymają uczestnicy, niezbędne w codziennej pracy w zamówieniach publicznych, opatrzone będą komentarzem o wysokim poziomie merytorycznym.
 6. Wsparcie merytoryczne w czasie trwania studiów podyplomowych, w tym również w postaci specjalnego informatora „Vademecum uczestnika studiów podyplomowych”.

Vademecum uczestnika studiów podyplomowych

Podczas trwania studiów podyplomowych uczestnicy będą otrzymywać cyklicznie specjalny informator dotyczący problematyki studiów podyplomowych zawierający m. in. aktualne komentarze praktyczne, komentarze orzecznicze, analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądowych, opinie prawne.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Certyfikat poświadczający odbycie studiów patronowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Sposób zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

 • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
 • jedna fotografia, 
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony