Gospodarka odpadami

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 18
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025 (I i II semestr)
Planowana inauguracja studiów: 12 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 185
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie prawnych i środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadami
(z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych rozwiązań w obszarze składowania, recyklingu, zagospodarowania, magazynowania i transportu odpadów, metod i technik ich przetwarzania, budowy i rekultywacji składowisk oraz ochrony powietrza i zasobów naturalnych), a także ewidencjonowania odpadów, sporządzania raportów oraz sprawozdawczości.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających
w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Absolwenci studiów będą posiadać aktualną teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • jedna fotografia,
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test) z wynikiem pozytywnym.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony