Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 35
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowany termin inauguracji studiów: 26 październik 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r. 

Koszt uczestnictwa: 4 400 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Studia będą wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w różnych obszarach zarządzania jakością oraz w zakresie akredytacji laboratoriów, a także przygotowanie do wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania, zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę
w urzędach administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, innych podmiotach i chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętego zarządzania jakością, planowania procesów, aspektów prawno-ekonomicznych, metod i technik skutecznego zarządzania, wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz auditora wewnętrznego
w laboratorium wg ISO 17025. Mogą też przystąpić do egzaminu na „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”, przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Program studiów jest zgodny z kryteriami PCBC S.A.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium wg ISO 17025
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu: wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • jedna fotografia,
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony