Logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 1
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025 (I i II semestr)
Planowany termin inauguracji studiów: 12 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r. 

Koszt uczestnictwa: 5 900 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 245
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem procedur celnych i podatkowych.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać wpis na listę agentów celnych i reprezentować przedsiębiorcę przed organami w sprawach celnych i podatkowych (szczegółowe informacje jak uzyskać wpis – biznes.gov.pl). Spełniają przesłanki ustawowe, dotyczące posiadania wykształcenia, o którym mowa w ustawie Prawo celne (art. 80, ust. 2 pkt 1).

Program studiów obejmuje również wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, co pozwala uzyskać zwolnienie z egzaminu pisemnego, w celu uzyskania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób i/lub rzeczy (szczegółowe informacje: Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych – biznes.gov.pl).

Absolwenci, którzy dotychczas ukończyli kierunek Logistyka i transport drogowy, byli zwolnieni z egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i uzyskiwali Certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy na podstawie dokumentów wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz wniesieniu wymaganych przez ITS opłat (zgodnie z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Dokument potwierdzający program studiów podyplomowych (celem przedłożenia w ITS)

Sposób zapisu: wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • 1 fotografia,
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony