Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM SZKOLENIA I ORGANIZACJI SYSTEMÓW JAKOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, zwane dalej Centrum, jest pozawydziałową, samofinansującą się jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

2. Centrum posiada logo, którym posługuje się w swojej działalności:

Logo Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

§ 2 Zadania Centrum

1. Do zadań Centrum należą:

1) organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych,

2) organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów,

3) działania mające na celu umożliwienie uzyskania krajowych i międzynarodowych certyfikatów potwierdzających wiedzę, doświadczenie i kompetencje społeczne osób, które ukończyły studia podyplomowe, szkolenia i kursy,

4) działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania w organizacjach,

5) działania na rzecz przygotowania laboratoriów badawczych i wzorcujących do akredytacji,

6) wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia na uczelni,

7) realizacja prac organizacyjno-szkoleniowych zlecanych przez jednostki organizacyjne PK oraz instytucje zewnętrzne,

8) działania związane z kształceniem, umożliwiające uzyskanie kompetencji lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy,

9) realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

2. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie swojej działalności oraz współpracuje i wymienia doświadczenia z innymi placówkami naukowymi, dydaktycznymi i podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z zakresem merytorycznej działalności.

3. Centrum może wykonywać inne prace zlecane przez jednostki organizacyjne PK, jak również instytucje pozauczelniane.

§ 3 Struktura organizacyjna Centrum

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum.

3. Organem doradczym i opiniodawczym Centrum jest Rada Programowa, którą powołuje i odwołuje Rektor PK na wniosek dyrektora Centrum.

4. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) inspirowanie kierunków rozwoju Centrum

2) opiniowanie planów i programów studiów podyplomowych.

5. Rada składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. W skład Rady Programowej wchodzą również: dyrektor Centrum oraz pracownik administracyjny Centrum, który pełni funkcję sekretarza Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również kierownicy studiów podyplomowych oraz specjaliści reprezentujący podmioty zewnętrzne.

6. Pracą Rady Programowej Centrum kieruje przewodniczący, wybrany spośród Członków Rady.

§ 4 Obowiązki i uprawniania dyrektora Centrum

1. Do zadań dyrektora Centrum należy kierowanie całokształtem działalności Centrum, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, a w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego przebiegu poszczególnych rodzajów i form działalności Centrum,

2) koordynowanie współpracy z innymi jednostkami PK, innymi uczelniami i podmiotami gospodarczymi, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora PK,

3) zawieranie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług), umów wdrożeniowych, a także porozumień i umów o współpracy z jednostkami Politechniki Krakowskiej i podmiotami zewnętrznymi oraz ich koordynowanie,

4) nadzorowanie i kontrolowanie działań pracowników zatrudnionych w Centrum.

2. Dyrektor Centrum odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej Centrum.

§ 5 Nadzór nad działalnością Centrum

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy prorektor.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony