Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 121
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowana inauguracja studiów: 12 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 600 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 250
Wymagania: ukończone studia wyższe 

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. z zakresu regulacji prawnych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, czynników środowiska pracy, dokumentacji bhp, oceny ryzyka zawodowego, metodyki prowadzenia szkoleń bhp, a także systemu zarządzania bhp (jego wdrażania, dokumentowania i auditowania), zgodnie z wymaganiami norm
ISO 45001 oraz ISO 19011.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy zawodowej w tym obszarze

Absolwenci nabywają kwalifikacje starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy spełniając wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.),
a także są przygotowani do wdrażania systemów zarządzania bhp, zgodnie
z wymaganiami norm oraz pełnienia funkcji auditora wewnętrznego.

Dodatkowo uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu na Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Program studiów jest zgodny z kryteriami PCBC S.A.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń bhp
  • Certyfikat pierwszej pomocy 
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • jedna fotografia,
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony