Zarządzanie chemikaliami

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowana inauguracja studiów: 12 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r. 

Koszt uczestnictwa: 4 900 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ogólnie rozumianego zarzadzania chemikaliami, wymagań prawa krajowego oraz unijnego dotyczącego klasyfikacji, identyfikacji i rejestracji chemikaliów, przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, sporządzania karty charakterystyki substancji, bezpiecznego magazynowania, transportowania i użytkowania chemikaliów oraz zasad wprowadzania do obrotu substancji chemicznych, mieszanin oraz gotowych wyrobów.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży chemicznej, chemii gospodarczej lub kosmetycznej oraz osób pracujących lub planujących podjąć pracę na stanowiskach, na których będą odpowiedzialne za gospodarkę chemikaliami oraz bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje odpowiadające wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów w zakresie zarządzania chemikaliami oraz ryzykiem związanym ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych w środowisku pracy. Zdobytą wiedzę absolwent wykorzysta do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu – kartę zgłoszenia można złożyć:

 • w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl,
 • w formie papierowej na adres:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

 • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
 • jedna fotografia,
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony